Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Bloomyourday V.O.F. ("Bloomyourday") tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. 
1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Bloomyourday uitdrukkelijk zijn aanvaard. 
1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Bloomyourday.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen Bloomyourday en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Bloomyourday accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Bloomyourday beschikbaar gemaakte formulier.

3 Prijs

3.1 Bloomyourday behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Bloomyourday Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
3.2 De geleverde vaas is in bruikleen door de Besteller. Bij het in gebreke blijven van het teruggeven van de vaas kan Bloomyourday de kosten doorberekenen aan de Besteller. Met het ingebreke blijven wordt bedoeld dat een vaas niet meegenomen kan worden door Bloomyourday omdat de vaas:

  • Beschadigd is 
  • Kapot is 
  • Lekt
  • Überhaupt niet ingeleverd is door Besteller. 

De prijs voor de vaas is €15,- per stuk.

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Bloomyourday aangeboden betalingsmogelijkheden.
4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door Bloomyourday voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Bloomyourday toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Bloomyourday gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door Bloomyourday uitsluitend elektronisch aangeboden.
4.7 Het door Bloomyourday te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Bloomyourday te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.
4.8 Wanneer de besteller niet kan voldoen aan het kunnen teruggegeven van de door Bloomyourday geleverde vaas het te incasseren bedrag per factuur incasseren.

5 Beëindiging contract

5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Bloomyourday aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor bezorgingen op dinsdag en woensdag avond hanteert Bloomyourday respectievelijk de vrijdag voor de levering en voor 23.59 uur als deadline.

6 Levering, levertijd en uitvoering

6.1 Wij bezorgen overal in Nederland waarbij postcode valt binnen de postcodekeuzes op de website.
6.2 Levering geschiedt op kosten van Bloomyourday op het bij de bestelling opgegeven adres.
6.3 Bezorging is alleen mogelijk op de door Bloomyourday aangegeven dagen.
6.4 Bloomyourday bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.
6.5 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
6.6 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.
6.7 Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.
6.8 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt Bloomyourday het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

7 Herroeping

7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
7.2 Echter, producten van Bloomyourday die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.
7.3 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Bloomyourday retourneren conform de door Bloomyourday gegeven instructies.
7.4 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
7.5 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Bloomyourday de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

8 Gegevensbescherming

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Bloomyourday garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Bloomyourday verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
9.2 Bloomyourday garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

10 Wijzigingen

10.1 Bloomyourday behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

11 Ontbinding

11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Bloomyourday de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Bloomyourday gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Bloomyourday behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen Bloomyourday en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De Arrondissementsrechtbank te Leiden is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Bloomyourday en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.